Oglądasz starą wersję strony. Nowa strona »

Aktualności

2021-01-16   Narodowy Program Szczepień p/COVID -19
NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ

bezpłatna i całodobowa infolinia dot. szczepień przeciwko Covid - 19
989
Informacje na temat szczepień można uzyskać na pacjent.gov.pl

2021-10-01   ZASADY REJESTRACJI
W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ( gorączka, ból brzucha, katar, kaszel itp.) rekomendujemy w pierwszej kolejności poradę telefoniczną
( teleporada) , jeżeli w trakcie udzielania teleporady okaże się, że istnieje konieczność osobistego zbadania pacjenta, to w takim przypadku uzgadniamy termin porady w przychodni.
Rejestracja odbywa się poprzez kontakt telefoniczny : 58 66 77 300, 58 66 77 301, drogą e mail : przychodnia@wzgorze-maksymiliana.pl, osobiście lub przez osoby trzecie.
Informacja telefoniczna 8 66 77 302.
Przychodnia jest czynna w godzinach od 7.30-18.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00


Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów :

• nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo
• w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
2018-08-24   NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
Uwaga !!!! Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - zmiana miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia- od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-08.00 dnia następnego oraz soboty , niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08.00 do godziny 08.00 dnia następnego:
* Szpital Morski im PCK ,Gdynia Powstania Styczniowego 1 (budynek 9a), tel. 58 726 09 39
* Szpital Św. Wincentego a Paulo, Gdynia, Wójta Radtkego 1 ( wejście od Pl. Kaszubskiego), tel. 58 726 09 39
* Przychodnia Vita-Med, Gdynia, ul. Wejherowska 59, tel. 58 726 09 39


2015-06-01   Zapraszamy Panie w wieku 25-59 lat na badanie cytologiczne
Zapraszamy Panie w wieku 25 do 59 lat, które nie miały wykonanej cytologii w okresie co najmniej 3 lat
od poprzedniego badania na bezpłatne badanie cytologiczne
w ramach populacyjnego programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w ramach umowy z NFZ. Nie jest wymagane skierowanie.
Pozostałe Panie ( nie objęte populacją ) mogą wykonać badanie odpłatnie. Wartość badania 25 zł.
Rejestracja osobista lub telefoniczna : 58 66 77 323 w godzinach pracy poradni dla Kobiet.
2012-10-13   Szczepienia
zapraszamy pacjentów na szczepienia przeciw grypie,
ponadto w przychodni można zaszczepić się szczepionkami nierefundowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia przeciw chorobom:
WZW typu A i B
meningokokom, pneumokokom, ospie wietrznej i innym

bliższe informacje w Punkcie Szczepień
tel. 58 66 77 311, 58 66 77 312.
więcej informacji w zakładce PUNKT SZCZEPIEŃ.
2013-01-06   Informacje NFZ e-WUŚ
Z dniem 1 stycznia 2013 r. został wprowadzony elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej (e-WUŚ).
Dzięki temu rozwiązaniu, pacjenci nie będą musieli mieć przy sobie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne - wystarczy PESEL i dowód tożsamości.
Jeżeli w systemie eWUŚ pojawi się komunikat o braku uprawnień, a pacjent jest przekonany, że jest ubezpieczony, może przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie ( tak jak to odbywało się dotychczas czyli: zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty). Jeżeli pacjent nie ma przy sobie takiego dokumentu może złożyć jednorazowe pisemne oświadczenie i otrzymać świadczenie zdrowotne.
Następnie powinien wyjaśnić kwestię prawidłowości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika składek – pracodawcy w przypadku osób zatrudnionych lub w ZUS albo KRUS, gdy jest emerytem lub rencistą.
W celu uniknięcia jakichkolwiek problemów z uzyskaniem prawa do świadczeń po 1 stycznia 2013 roku NFZ apeluje, aby przed tym terminem sprawdzić w swoim zakładzie pracy lub w ZUS własne ubezpieczenie zdrowotne oraz dowiedzieć się czy nasi najbliżsi, członkowie naszej rodziny, zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. informacja:strona: www.nfz-gdansk.pl
2015-02-01   ABC PACJENTA
Świadczenia opieki zdrowotnej przysługujące wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie.
1 października 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późn. zmianami .

KTO PŁACI

NFZ

w przypadku osób ubezpieczonych (osoby, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, same opłacające składkę, osoby objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, osoby odbywające staż adaptacyjny, kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, członkowie rodzin osób objętych ubezpieczeniem powszechnym)

OBYWATEL

za orzeczenia potrzebne do uzyskania prawa jazdy i inne zaświadczenia lekarskie wydawane na nasze życzenie, za wyjątkiem zaświadczeń potrzebnych do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego albo świadczenia z pomocy społecznej za świadczenia znajdujące się w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.GDZIE SIĘ LECZYĆ

W przychodniach, gabinetach i szpitalach, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powinno być na nich zamieszczone logo NFZ.
Przypominamy, że lekarza, pielęgniarkę i położną POZ można zmienić dwa razy w roku bezpłatnie.

UWAGA! Warto zapytać lekarza rodzinnego, w jaki sposób można uzyskać pomoc w godzinach popołudniowych, wieczornych i w dni wolne.

SKIEROWANIE DO LEKARZA

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie to nie jest wymagane do:

• ginekologa i położnika,
• dentysty,
• wenerologa,
• onkologa,
• psychiatry.

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

• chorych na gruźlicę,
• zakażonych wirusem HIV,
• inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
• uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty), wyjąwszy wszystkie nagłe wypadki.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej. Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii.
Więcej informacji w zakładce" EDU NA MAKSA".

LISTA OCZEKUJĄCYCH

Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoriach udzielane są według kolejności zgłoszenia z uwzględnieniem zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi przez Ministra Zdrowia. Świadczeniodawca informuje pisemnie o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu. W razie zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, pacjent informuje o tym świadczeniodawcę, który – jeśli to wynika z kryteriów medycznych – koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej. Informacje o prowadzonych listach oczekujących, liczbie osób i średnim czasie oczekiwania publikują na swoich stronach internetowych oddziały wojewódzkie Funduszu.

LECZENIE ZA GRANICĄ

Informacje o świadczeniach zdrowotnych przysługujących obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w krajach Unii Europejskiej są szczegółowo opisane na stronach informacja:strona: www.nfz.gov.pl/ue/

LEKI

Pacjenci mogą otrzymać refundowane leki i wyroby medyczne na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub felczera.
Ustawa wprowadza zmiany dotyczące leków, które nabywa inwalida wojenny lub małżonek pozostający na jego wyłącznym utrzymaniu oraz wdowa lub wdowiec po poległym żołnierzu lub zmarłym inwalidzie wojennym uprawniony do renty rodzinnej, a także osoba represjonowana. Osoby te otrzymają bezpłatnie leki oznaczone symbolem Rp w decyzji dopuszczającej do obrotu i jednocześnie wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przypominamy, że recepta jest ważna przez 30 dni. Wyjątek stanowią jedynie:
• recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej – 7 dni,
• recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych użytkowników – 60 dni.

LECZENIE UZDROWISKOWE

Na leczenie uzdrowiskowe skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie musi zostać potwierdzone w oddziale wojewódzkim Funduszu, właściwym dla pacjenta ze względu na jego miejsce zamieszkania. Koszty przejazdu do i z uzdrowiska, oraz częściowe zakwaterowania i wyżywienia ponosi pacjent. Opłaty w uzdrowisku nie dotyczą dzieci do 18 roku życia, a jeżeli nadal się kształcą, do 26 roku życia. Dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ PACJENTÓW

Wydział Spraw Świadczeniobiorców-Dział Skarg i Wniosków Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69
* godziny przyjmowania interesantów- codziennie w godz. 8.00-15.45
* telefonicznie : (58) 32-18-626, (58) 32-18-635
*drogą elektroniczną email : pow@nfz-gdansk.pl
*pisemnie : 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148
2014-05-21   WSPÓŁPRACA
Na terenie placówki działają :
• GOMED- zaopatrzenie w środki ortopedyczne i pomocnicze / pieluchomajtki/ refundowane przez NFZ, strona: www.gomed.pl
• ASOMED – bezpłatne badanie słuchu -zaopatrzenie w środki ortopedyczne i pomocnicze /aparaty słuchowe / refundowane przez NFZ
• OKULISTA
• OPTYK
• AGENCJA BANKOWA
• GABINET DIETETYKI MEDYCZNEJ
• GABINET PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ
• GABINET LEKARZA PSYCHIATRY
• GABINETY REHABILITACYJNE
NZOZ "Śródmieście " Sp. z o.o. transport sanitarny (przewozy na zlecenie lekarza) 58 743 17 66
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 999/112
www.pogotowie.gdynia.pl
tworzymy.pl